Dutch Minion and her Bike
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassing algemene voorwaarden

 • a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten. Van aanbiedingen, reserveringen tot overige overeenkomsten die worden gesloten met Dutch Minion and her Bike (hierna DMAHB);
 • b. DMAHB heeft het recht om de onderstaande algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen met of zonder berichtgeving. De allernieuwste versie van de algemene voorwaarden kunt u vinden op de website www.dutchminionandherbike.com;
 • c. DMAHB wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand;
 • d. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen;
 • e. U dient in bezit te zijn van een geldig rijbewijs (bij het zelf besturen van het motorvoertuig);
 • f. U dient zelf zorg te dragen voor de noodzakelijke verzekeringen voor u zelf en uw motorvoertuig, reisverzekering, etc. Deelname is op eigen risico.

2. Reserveringen en annulering

 • a. DMAHB neemt enkel reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn;
 • b. De overeenkomst is gesloten nadat beide partijen als volgt hebben gehandeld:

- DMAHB heeft uw reservering schriftelijk bevestigd;
- U heeft doormiddel van het reserveren via mail, dan wel het invullen van het aanmeldformulier, uzelf ertoe verplicht het betalingsbedrag te voldoen. Dit bedrag is niet restitueerbaar, zie art. 2.c en 2.e;
- Tijdens het maken van uw reservering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw mogelijke aanwezige wensen en voorkeur met betrekking tot de aangeboden diensten vanuit DMAHB.

 • c. Na reservering ontvangt u de reserveringsbevestiging en dient u binnen 14 dagen de betaling te voldoen op: Bankrekeningnummer NL22 RABO 0389 3272 98, ten name van E.D. Postma, vermelding Dutch Minion + reserveringsnummer. BIC: RABONL2U;
 • d. De betaling is niet restitueerbaar;
 • e. Bij annulering van uw zijde zijn annuleringskosten verschuldigd:

- Direct na reserveren: 30%;
- Tot 4 weken vóór aanvang: 50%;
- Tussen 1 en 4 weken vóór aanvang: 90%;
- Binnen 1 week vóór aanvang: 100%.

 • f. Bij annulering vanuit DMAHB wordt het gehele bedrag geretourneerd.

3. Aanvang en vertrek bij meerdaagse diensten:

 • a. Tussen 15:00 tot 20:00 kan worden ingecheckt bij de uitvalsbasis. Bij aankomst zijn gasten verplicht hun paspoort of identiteitskaart te laten zien;
 • b. De algemene voorwaarden van de betreffende uitvalsbasis zijn altijd aanvullend van toepassing op de algemene voorwaarden van DMAHB.

4. Gedragsregels:

 • a. Gedragsregels gemeld in de algemene voorwaarden van uitvalsbasis dienen ten alle tijden gerespecteerd te worden;
 • b. Tussen 22:00 tot 8:00 is het niet toegestaan de rust te verstoren van de overige gasten van de betreffende uitvalsbasis. Bijvoorbeeld: rijden op de uitvalsbasis met een motorvoertuig, het aanzetten van muziek en TV op een niveau dat de overige gasten het kunnen horen, hard praten, etc.;
 • c. Bij brand of andere ernstige calamiteiten:

- Eerst de hulpdiensten waarschuwen (bel 112). Politie (bel 113). Direct melden bij DMAHB en wanneer van toepassing op de uitvalsbasis daarna direct melden bij de receptie;

 • d. DMAHB behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen aan de opzet en inhoud van de aangeboden diensten indien sprake is van ernstig afwijkend gedrag; of gedrag dat in strijd is met de gedragsregels;
 • e. Overmatig gebruik van alcoholische dranken is niet toegestaan;
 • f. Gebruik van drugs en/of overige verdovingsmiddelen (met uitzondering van alcohol) is verboden.

5. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door DMAHB:

 • a. Bij het niet naleven van het reglement/de gedragsregels kan door DMAHB worden verzocht de trip en/of accommodatie van de uitvalsbasis te verlaten. De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd:

- Wanneer algemene gedragsregels van DMAHB en/of die van de uitvalsbasis, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk worden nageleefd of dusdanig worden genegeerd dat, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van DMAHB en/of de uitvalsbasis niet kan worden verlangt dat de overeenkomst wordt voortgezet;
- Wanneer ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast bezorgt wordt aan DMAHB en/of de uitvalsbasis en/of overige gasten van de uitvalsbasis,
- Indien de veiligheid of goede sfeer op of in de directe omgeving van de uitvalsbasis wordt verstoord;
- Wanneer ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing de veiligheid van de overige deelnemers dan wel mede weggebruikers in het geding wordt gebracht;
- Wanneer ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing uw gebruik van de accommodaties van de uitvalsbasis in strijd is met de huisregels en indien deze in strijd is met de bestemming van het terrein;
- Diefstal, vandalisme, agressief gedrag en drugsgebruik zijn onder andere redenen voor directe ontzegging van verdere deelname van de deelnemer, inclusief volledig gezelschap.

 • b. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst dient de deelnemer op ordentelijke wijze, doch uiterlijk binnen 4 uur, zorg te dragen voor het verlaten van de accommodatie van de uitvalsbasis;
 • c. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst tijdens het programma van DMAHB dient u terstond het gezelschap te verlaten;
 • d. Indien deelnemer nalaat de uitvalsbasis/gezelschap binnen bovenstaande voorwaarden te verlaten/ontruimen, is DMAHB gerechtigd dit op kosten van de deelnemer te doen. DMAHB is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit of verband houdt met het ontruimen, tenzij de schade is ontstaan door onzorgvuldigheid;
 • e. De deelnemer blijft in beginsel gehouden het overeengekomen bedrag te voldoen aan DMAHB voor de betreffende diensten en de mogelijke uitvalsbasis. Indien sprake is van bovenstaande feiten vindt geen restitutie plaats van de door u gedane betaling.

6. Eigen risico:

 • a. Deelname aan alle diensten van DMAHB zijn volledig op eigen risico. DMAHB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of ongevallen door derden toegebracht. Door deelname doet u uitdrukkelijk afstand van enig recht op schadevergoeding;
 • b. DMAHB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene voorvallen, overmacht, natuurrampen of juridische beslissingen die uw deelname aan de diensten van DMAHB verstoren, onderbreken of verhinderen.

7. Schade:

 • a. Schade met betrekking tot de uitvalsbasis dient direct, volgens de geldende huisregels, gemeld te worden aan de betreffende uitvalsbasis. Schade en eventuele gevolgkosten worden bij de veroorzaker in rekening gebracht;
 • b. Schade toegediend aan materialen etc. van DMAHB dienen direct te worden gemeld. De hieruit voortvloeiende schade en eventuele gevolgkosten worden bij de veroorzaker in rekening gebracht.

8. Toepasselijk recht

 • a. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
E-mailen
Instagram